Przejdź do treści

Masz pytanie

o konkretną usługę?

Co nas wyróżnia?

Wieloletnie doświadczenie

Elastyczność
 i wysoka jakość obsługi

Indywidualne podejście do Klienta

Oryginalne rozwiązania

Optymalizacja kosztów 

Opinie
 i rekomendacje

Pomożemy Ci się przygotować

Notariusz Rzeszów

Kancelaria notarialna istnieje od roku 1995, początkowo zlokalizowana była przy ul. Lisa-Kuli 2, a obecnie – już od wielu lat – przy ul. 3-go Maja 22, róg ul. Fircowskiego. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Fircowskiego, gdzie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna oraz domofon.

Najlepszy dojazd do notariusz Rzeszów Robert Mitelsztat jest od strony ul. Zygmuntowskiej, gdzie na tyłach budynku Komendy Miejskiej Policji znajduje się dogodny parking.

Kancelaria notarialna oferuje w ramach swojej profesjonalnej działalności, obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w ramach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych, przy zachowaniu wszelkich zasad etyki zawodowej, starając się zapewnić uczestnikom czynności notarialnych maksymalne bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów, koniecznych do sporządzenia czynności określonego rodzaju. Dokumenty te każdorazowo określi notariusz. Należy pamiętać, iż kserokopie, skany, wydruki z faksu nie są uznawane przez polskie prawo za dokumenty i nie mogą one służyć za załączniki do aktów notarialnych, będących podstawami wpisu do ksiąg wieczystych.  

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy dostarczyć przed ustalonym terminem zarezerwowanej czynności prawnej, co zagwarantuje Państwu sprawną i profesjonalną obsługę oraz krótki czas dokonywania czynności.

Czynności notarialne – zgodnie z treścią ustawy Prawo o notariacie – są dokonywane w Kancelarii. Jednakże niektóre czynności mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria Notarialna Rzeszów

 

Notariusz  Robert Mitelsztat mianowany został przez Ministra Sprawiedliwości w 1994 roku i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. 

W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Rolą notariuszy w systemie prawnym jest ponadto zapobieganie ewentualnym sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób,
dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Pamiętać jednak należy, iż strony czynności notarialnej odpowiadają  za wynagrodzenie należne notariuszowi. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując przy tym podstawę prawną.

Notariusz Rzeszów - Czynności

 

 

 

Według art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku) notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

sporządza akty notarialne
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
sporządza poświadczenia
spisuje protokoły
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
sporządza projekty aktów notarialnych oświadczeń
oraz innych dokumentów
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

 

Cennik - Notariusz Rzeszow

Cennik zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

 

Koszty sporządzenia aktu notarialnego obejmują między innymi:  

 • podatek (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT)
 • opłatę sądową
 • taksę notarialną (wynagrodzenie notariusza, które określa przede wszystkim rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 272).
 
 
WARTOŚĆ CZYNNOŚCITAKSA NOTARIALNA
do 3 000 zł100 zł
powyżej 3 000 zł do 10 000 zł100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł do 30 000 zł310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł1 010 zł + 0,4% nadwyżki 60 000 zł
powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł nie więcej
niż 10 000 zł, darowizny pomiędzy osobami
z I grupy podatkowej nie więcej niż 7 500 zł

 

Należy pamiętać, że przy sprzedaży lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,  umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu – taksa maksymalna wynosi 1/2 stawki przewidzianej powyżej.

W  przypadku  ustanowienia hipoteki zabezpieczającej kredyt na nabycie lokalu – taksa maksymalna wynosi 1/4 stawki przewidzianej powyżej

 

Informacje

Pamiętaj że:


Preferujemy tradycyjny dowód osobisty, gdyż sprawdzenie tożsamości jest wówczas szybsze aniżeli przy e-dowodach.

Jeśli masz zastrzeżony numer PESEL, nie będzie możliwe dokonanie większości czynności notarialnych. 

Do sprzedaży lokalu lub budynku konieczne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jego brak może skutkować grzywną przewidzianą przez stosowne przepisy prawa.

Dokumenty

Przygotuj dokumenty
na wizytę u nas.

 

 

Sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości 

 1. Numer księgi wieczystej albo wydruk treści księgi ze strony internetowej www.ekw.ms.gov.pl
 2. Wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu do księgi wieczystej na wszystkie działki wpisane w danej księdze wieczystej – także te, które nie będą przedmiotem transakcji (Starostwo Powiatowe ul. Bernardyńska 7 dla nieruchomości na terenie Powiatu Rzeszowskiego lub Urząd Miasta ul. Kopernika 15 dla nieruchomości na terenie Rzeszowa).
 3. Wyrys z mapy ewidencji gruntów przeznaczony do wpisu do księgi wieczystej na zbywaną działkę.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy, czy działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego (w Rzeszowie – Wydział Architektury Urzędu Miasta) i czy leży lub nie leży w obszarze (strefie) rewitalizacji gruntów.
 5. Zaświadczenie, czy działka jest objęta planem urządzenia lasu (Starostwo Powiatowe Wydział Ochrony Środowiska ul. Grunwaldzka 15 dla nieruchomości na terenie Powiatu Rzeszowskiego lub Urząd Miasta – Wydział Ochrony Środowiska dla nieruchomości na terenie Rzeszowa).
 6. Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (jeśli spadkobiercy nie są wpisani do księgi wieczystej a w księdze figuruje jeszcze osoba zmarła) wraz z zaświadczeniem z pkt.7.
 7. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadków i darowizn przy uprzednim nabyciu nieruchomości (jeśli zbywca nabył w drodze spadku – nieważne ile lat temu albo darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności – jeśli nabycie nastąpiło po 2006 roku).
 8. Zaświadczenie Starosty albo Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianie oznaczenia działek lub zmianie powierzchni (wydaje Wydział Geodezji jak w pkt.2).

Dodatkowo przy sprzedaży mieszkania lub domu mieszkalnego zaświadczenie czy nie ma zameldowanych osób oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.

W przypadku podziału nieruchomości nie wpisanego jeszcze do księgi wieczystej:

 1. Projekt podziału (mapa służąca do wpisu do księgi wieczystej).
 2. Prawomocna decyzja (Wójta, Burmistrza lub Prezydenta) zatwierdzająca podział nieruchomości.
 3. Wypis z rejestru gruntów na wszystkie działki powstałe w wyniku podziału.                                                                               

Zbycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 1. Numer księgi wieczystej lub wydruk treści księgi ze strony internetowej www.ekw.ms.gov.pl
 2. Wypis z rejestru lokali z przeznaczeniem do wpisu do księgi wieczystej (wydaje Wydział Geodezji).                                     

Dodatkowo przy sprzedaży mieszkania zaświadczenie czy nie ma zameldowanych osób, zaświadczenie od zarządcy budynku, czy nie ma zadłużenia w opłatach za lokal i świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 1. Zaświadczenie ze Spółdzielni dla Kancelarii Notarialnej do zbycia prawa do lokalu
 2. Numer księgi wieczystej lub wydruk treści księgi ze strony internetowej www.ekw.ms.gov.pl (w przypadku, gdy jest księga założona – bo tu nie ma obowiązku założenia księgi)
 3. Dokument nabycia prawa do lokalu (np. przydział ze spółdzielni, umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt dziedziczenia), zaś przy nabyciu nieruchomości z darowizny lub ze spadku należy dodatkowo pamiętać o zaświadczeniu Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo przy sprzedaży zaświadczenie czy nie ma zameldowanych osób i świadectwo charakterystyki energetycznej.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu
 1. Numer księgi wieczystej na nieruchomość zabudowaną budynkiem.
 2. Wypis z rejestru gruntów.
 3. Zaświadczenie (Wójta, Burmistrza lub Prezydenta) o samodzielności lokalu – zgodnie z Ustawą o własności lokali.
 4. Rzuty lokalu z rozmieszczeniem pomieszczeń.
 5. Wypis z kartoteki (rejestru) budynków z przeznaczeniem do wpisu do księgi wieczystej.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Miasta o przeznaczeniu nieruchomości (działki) w planie zagospodarowania przestrzennego (gdy nie ma planu zagospodarowania: kopia decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę albo skutecznie dokonanego zgłoszenia oraz kopia pozwolenia na użytkowanie) – ten punkt dotyczy przypadku, gdy zaświadczenie z pkt.3 jest wydane po 11.09.2017r. a budynek nie jest budynkiem starym (stare budynki nie mają takich dokumentów, więc jest brak sprzeczności z takimi dokumentami)

UWAGA: w budynku jednorodzinnym mogą być ustanowione tylko 2 lokale ! Na wypisie z rejestru budynków (jednorodzinny – do 2 lokali, klasa 1121 PKOB, wielorodzinny – od 3 lokali klasa 1122 PKOB).

Dodatkowo przy jednoczesnej sprzedaży lokalu – świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zbycie ekspektatywy do lokalu mieszkalnego

Zaświadczenie ze Spółdzielni dla Kancelarii Notarialnej do zbycia ekspektatywy

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami!

Dane i siedziba firmy

Notariusz Robert Mitelsztat

ul. 3 Maja 22, 35-030  Rzeszów

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek   
8:30 – 15:00