Kancelaria Notarialna - Mitelsztat

Usługi notarialne Rzeszów

Według art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku) notariusz dokonuje następujących czynności:


 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza projekty aktów notarialnych oświadczen
 • oraz innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.02.1991r.

Prawo o notariacie, notariusz mianowany przez ministra sprawiedliwości, powożany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień notariusz dziaża jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysżugującej funkcjonariuszom publicznym a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Rolą notariuszy w systemie prawnym jest ponadto zapobieganie ewentualnym sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i sżusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Pamiętać jednak należy, iż strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi. Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opżat, powożując przy tym podstawę prawną.

Kancelaria Notarialna - Mitelsztat
stat4u Katalog prawny Katalog Polskie Strony Liczniki agnat.pl Dodaj stronę do katalogu Baza Firm